Abonnementsvilkår

Abonnementets effektuering

Herværende abonnementsvilkår tiltrædes ved at afkrydse ”Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkårene for anvendelse af CleanCalculator” på vor bestillingsformular.

Abonnementet og herværende abonnementsvilkår gælder herefter mellem CleanCalculator v/ BO Consult ApS (herefter benævnt CleanC), CVR-nummer 34229260, og bemeldte virksomhed (herefter benævnt Abonnenten).

Kun Abonnentens indehaver eller behørigt bemyndiget person kan indgå aftalen.

Abonnementets varighed og ophør

Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber et kalenderkvartal af gangen.
Aftalen kan ikke opsiges for en allerede tegnet abonnementsperiode.

Opsiges abonnementet ikke inden udgangen af et kvartal, betragtes det som forlænget med yderligere et kvartal.
Abonnementet kan til enhver tid opsiges skriftligt til udgangen af et kalenderkvartal.

Benytter Abonnenten CleanC i strid med herværende vilkår, eller på anden måde, som må anses som retsstridig, er CleanC berettiget til at ophæve aftalen uden varsel.

Bemærk venligst: Efter bestilling er der ifølge gældende lovgivning en fortrydelsesret på 14 dage.

Abonnementets omfang og brugsret

Abonnementet giver brugsret til CleanC med tilhørende applikationer for det valgte antal brugere.
Abonnementet må kun anvendes af den juridiske enhed, der har oprettet abonnementet, og må ikke benyttes af eller til udførelse af arbejde for andre.

Fakturering/Betalingsbetingelser

Første faktureringsperiode løber fra bestillingsdatoen til udgangen af et kalenderkvartal. Herefter faktureres kvartalsvis forud.
Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato. Der faktureres første hverdag i et kalenderkvartal.
Såfremt abonnementet ikke betales rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 5 dage efter forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 5 dage senere rykker 2 med gebyr på kr. 175,00.
Hvis betaling herefter ikke er modtaget inden 5 dage efter rykker 2 er fremsendt, spærres adgangen til CleanC.
Der kan gives adgang igen til CleanC efter modtaget betaling, medmindre abonnementet er blevet ophævet.
Abonnenten er indforstået med, at fakturaer, rykkere og anden korrespondance sendes pr. e-mail til den af Abonnenten opgivne e-mailadresse.

Abonnentens data

Abonnenten ejer samtlige data, der er registreret af den pågældende i CleanC.

Abonnenten kan til enhver tid frit gemme/overføre alle personlige, data mv. tilhørende abonnenten til abonnentens eget lokale EDB-miljø.
Ophører en aftale som følge af en abonnementsopsigelse, er det kundens ansvar at udskrive data til arkivformål eller anmode CleanC om at eksportere data efter aftale inden abonnementet ophører.
Efter abonnementets ophør opbevarer CleanC abonnentens data i mindst 3. måneder med mindre andet udtrykkelig aftales. Herefter kan CleanC frit slette samtlige data.

Driftsstabilitet

CleanC:
Tilstræber den højest mulige driftsstabilitet.
Er uden ansvar for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for vor kontrol – dvs. strømsvigt, ADSL-forbindelser, telekommunikationsforbindelser i øvrigt eller lignende.
Tilstræber i alle tilfælde at genskabe en normal driftssituation hurtigst muligt og med mindst mulig gene for abonnenten.

Servicering og Vedligeholdelse

CleanC har ret til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen.
For at vi kan tilsikre den bedst mulige service er det aktuelt med mellemrum og efter behov periodisk at udskifte/opdatere teknisk udstyr samt at foretage opdateringer og forbedringer i diverse applikationer i CleanC mv.
I sådanne tilfælde vil det være nødvendigt midlertidigt at afbryde adgangen til CleanC. Disse afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 22.00-07.00.
Såfremt det skulle blive nødvendigt at afbryde adgangen til CleanC uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden.
CleanC er ikke ansvarlig for afbrydelser i tidsrummet kl. 22.00-07.00 – og er herudover uden ansvar for afbrydelser, forudsat de er varslet forinden.

Prisstigninger

CleanC skal varsle en eventuel prisstigning med mindst 4 måneders varsel.

Rettigheder

CleanC med tilhørende applikationer er ophavsretligt beskyttet og tilhører alene BO Consult ApS.

BO Consult har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne aftale til et selskab, der kontrolleres af BO Consult eller et med BO Consult koncernforbundet selskab. Herudover kan rettigheder og forpligtelser ifølge denne aftale ikke overdrages til tredjemand uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke.

Ansvar

CleanC:
Påtager sig intet ansvar for de data, som kunden indtaster i systemet.
Er naturligvis ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for tab, der skyldes fejl eller forsømmelse hos denne, men er ikke ansvarlig for de fejl, som der kan være i de til rådighed stillede applikationer.
Er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder for tabt avance eller tab af goodwill.
Er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, hvorunder hører ekstraordinære myndighedsforanstaltninger, krig, oprør, sabotage, naturkatastrofer, strejker, lockout, boykot eller blokade.
Samlede erstatningspligt i et kalenderår uanset årsag (herunder uagtsomhed), som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, er begrænset til den samlede betaling for anvendelse af CleanC i løbet af det pågældende år.

Datasikkerhed/Databeskyttelse

Begge parter i denne aftale erklærer, at de vil overholde alle forpligtelser ifølge lov om behandling af personoplysninger (med evt. senere ændringer).

CleanC har tavshedspligt om alle informationer, som man måtte komme i besiddelse af om Abonnenten, og må ikke videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre dette sker efter accept fra Kunden.

CleanC har stort fokus på sikkerhed generelt og sørger løbende for backup af alle oplysninger.

Tvister

Enhver tvist, der udspringer af aftalen, skal anlægges ved Byretten i Aarhus som første instans og behandles efter dansk ret.

Egaa den 1. januar 2012

BO Consult aps

4040 3890
bo@boconsult.dk
Muslingevej 41 8250 Egå
CVR. 34 22 92 60
Cookiedeklaration

Find os